ОБЩИ УСЛОВИЯ

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.eurostar2004.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които
  Евростар2004 ЕООД, ЕИК: 131177302, седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Георг Вашингтон 35 извършва продажба на стоки на клиентите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.eurostar2004.bg,, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.eurostar2004.bg, ще наричаме за краткост КЛИЕНТ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.eurostar2004.bg или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, КЛИЕНТА се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

КЛИЕНТА се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.eurostar2004.bg IP адрес на клиента, както и друга информация.

Права и отговорности на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Евростар2004 ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.eurostar2004.bg

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Можете да се запознаете с Политиката за поверителност тук.

Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиента е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. 
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на 
клиента в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на клиента. В случай на заплатени от страна на клиетна суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови. 
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Евростар2004 ЕООД, ЕИК: 131177302

3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. София 12202 ул.Георг Вашингтон 35 телефон на 02 9831455 www.eurostar2004.bg, e-mail: info@eurostar2004.bg

4. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: София,ул.Георг Вашингтон 35

5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

6. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние. 

7. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите 
Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

8. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
Клиента
 има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
• датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
• в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (
i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
• в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (
i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, Клиента трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

В случай, че клиентасе откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от eurostar2004.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която клиента информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.
ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Клиента следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който клиента е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако клиента изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.
Клиента
 отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

9. При упражняване правото на отказ, Клиента следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.
10. Несъответствия на стоките и рекламации.

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за
 Клиента.

В случай на липсащи стоки, констатирани от Клиента при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Клиента откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума